Waisenhaus-Projekt
8. Januar 2009
Kinshasa
8. Januar 2009